به تجارت ایران خوش آمدید

ماه مبارک رمضان

 

 maghale-darbare-ramazan

 

ماه رمضان ماهى است كه الله در آن بندگان خود را زير پوشش رحمتش قرار مى دهد وگناهانشان را مى آمرزد ودعاهایشان را قبول مى نمايد و پیشینیان ما از جمله ياران پيامبر صلى الله عليه وسلم وتابعين آنها به ماه مبارک رمضان اهميت ويژهاي داده وبه قدوم آن شادمان وخوشحال ميشدند و از الله ميخواستند که ماه رمضان را نصیبشان گرداند وعبادات وبندگيشان را در ماه رمضان از آنها بپذيرد و روزهاي آن را روزه ميگرفتند و از هر آنچیزی که روزه شان را باطل يا ناقص کند _از قبيل کارهای بیهوده و بازي وسرگرمی و و دروغ و غيبت و سخن چيني_ محفوظ ميداشتند و شبهاي آن را با نماز وتلاوت قرآن به صبح ميرساندند و در اين ماه با صدقه واحسان و طعام وافطاري دادن به روزه داران و به کمک فقرا ومساکين ميشتافتندو با فرمانبرداري از الله به جهاد نفس وجهاد با دشمنان اسلام ميپرداختند برای اعلای «کلمه الله» و تا اینکه همه دين براي الله باشد. غزوه بدر کبري که در آن مسلمانان بر دشمنشان پيروز شدند در ماه رمضان بود و وغزوه فتح مکه که در اثر آن مردم گروه گروه ميآمدند واسلام را ميپذيرفتند نيز در اين ماه اتفاق افتاد